HoneymoonTravel.co.th : ฮันนีมูนทราเวล แม๊กกาซีน ออนไลน์
logo thursday rest corner
F.patiparn
F.patiparn
คุณหน่ึง กิตติพงษ์ สารสมบูรณ Regional Director Greater China
คุณหน่ึง กิตติพงษ์ สารสมบูรณ Regional Director Greater China #1
F.patiparn
aA | aA | aA
  ในทุกปีๆ สถาบันจัดอันดับมาตรฐานของสายการบินระดับนานาชาติสกายแทรกซ์ หรือ Skytrax จะทำการจัดอันดับสายการบินท่ีดีที่สุดในโลก ซ่ึงในวงการการบินถือได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เทียบเท่ากับรางวัล ออสการ์แห่งวงการการบินสามารถการันตีถึงการให้บริการที่คุ้มค่า และเปี่ยมไปด้วย คุณภาพ และปี 2017 การบินไทยก็สามารถคว้ารางวัลไปได้ถึง 3 รางวัล โดยมีคุณหน่ึง กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ หน่ึงในทีมผู้บริหารคุณภาพของการบินไทยเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังความสำเร็จครั้งนี้ หากได้ศึกษาประวัตัการทำงานของคุณหนึ่งแล้ว ก็บอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดา ด้วยชายคนน้ี คร่ำหวอดในวงการการบินมานานนับสิบปี เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารการบินไทย หลายสำนักงานต่างประเทศทั่วโลก ท้ัง อังกฤษ ดูไบ ปากีสถาน เซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์ ส่ังสมประสบการณ์การทำงานจนเป็นที่ยอมรับ และวันน้ีคุณหนึ่งพร้อมแล้วท่ีจะเข้าสู่ ตำแหน่งใหม่ “ผู้อำนวยการภูมิภาค Greater China” คนใหม่ของการบินไทย กำกับดูแล ตลาดจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และ มองโกเลียตลาดเอเชียตะวันออกนั้นถือเป็นตลาดใหญ่ ที่ การบินไทยให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ภายหลัง นโยบายปราบปรามทัวร์ศูนยเ์ หรียญของรัฐบาล ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนในไตรมาสท่ี 4 ปี2016 ที่มีจำนวนลดน้อยลงไปอย่างชัดเจน นี่จึง เป็นภารกิจแรกท่ีคุณหนึ่ง ในฐานะผู้อำนวย การภูมิภาค Greater China ของการบินไทย จำาเป็นจะต้องเร่งแก้โดยเร่งด่วน การสร้างความแข็งแกร่งให้การบินไทยในช่วง เปลี่ยนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยความละเอียดอ่อน ด้านภาษา กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และ ที่สำคัญ เป็นช่วงฟื้นตัวของตลาด ท่ามกลาง การแข่งขันท่ีเข้มข้น เราจำเป็นจะต้องระดม ความคิด ปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับ พฤติกรรมของคนจีนและสภาพแวดล้อม ทางการตลาดที่เน้น digital economy ให้มาก ยิ่งข้ึน"การที่จะทำ ให้การบินไทยเจริญเติบโตได้อย่างย่ังยืนในตลาดนี้นั้น ผมมองว่า เราควรเพิ่ม สัดส่วนผู้โดยสารที่เดินทางเอง (FIT) ใหมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามคัดกรองผู้โดยสาร ท่ีเดินทางเป็นหมู่คณะหรือกรุ๊ป ให้เป็นกรุ๊ป ท่ีมีคุณภาพมากข้ึนในเชิงของรายได้ ทั้งน้ี เพ่ือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การบินไทยจึงพัฒนาระบบการส่ือสารผ่าน ช่องทางออนไลน์เพื่อขยายฐานการตลาด พร้อมท้ังเปิดช่องทางการขายผ่านระบบ
คุณหน่ึง กิตติพงษ์ สารสมบูรณ Regional Director Greater China #2
F.patiparn
aA | aA | aA
   e-commerce ให้มากข้ึน ซึ่งการบินไทยใน จีนได้เริ่มเปิดออนไลน์ flagship store ขึ้นบนดิจิตอล บิซิเนส แพลทฟอรม์ ชั้นนำ เช่น alitrip, qunarและCtripเป็นต้น โดยในปีนี้เรามุ่งเน้น ไปยัง กลุ่มที่มีศักยภาพสูง สามกลุ่มคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ เจนวาย, กลุ่มผู้หญิง และกลุ่ม ลูกค้าบริษัท ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีกำลัง การซื้อ สูง นิยมเดินทางด้วยตัวเอง ตรงตามแผน ที่เราได้วางเอาไว้จากการให้บริการในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนาน มีเส้นทางการบินครอบคลุมหลายเมืองหลักในจีนแผ่นดินใหญ่ อย่าง ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ กวางเจา คุนหมิง เฉินตู เซียะเหมิน รวมท้ัง ฮ่องกง และไต้หวัน ทำ ให้แบรนด์การบินไทยเป็นที่รู้จัก คุ้นเคยของลูกค้า แต่เราจำเป็นต้องกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้ในแบรนด์การบินไทยอย่างต่อเนื่องเราได้สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์โดยการออก แคมเปญการตลาดอยู่เสมอล่าสุดการบินไทยได้เป็นสายการบินยอดนิยม อันดับหน่ึงของคนจีนได้รับรางวัลPeople’s Choice Award 2017 ซึ่งจัด โดย การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ผ่านการโหวตผ่านโซเชียล มีเดียชั้นนำของจีน จึงคิดว่าเรามาถูกทางครับ ผมคิดว่า หากเราทำตามแผนยุทธศาสตร์ที่ วางไว้ การบินไทย ต้องกลับมาแข็งแกร่งและ เติบโตอย่างย่ังยืน ในภูมิภาคนี้แน่นอน"และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจจะ เดินทางไปยังประเทศจีนนั้นผมขอบอกเลยว่าประเทศจีนไปกี่ครั้งก็ไม่เคยพอ ด้วยประเทศ ท่ีกว้างใหญ่ มีประวัติศาสตร์สืบเน่ืองมานาน นับพันปี เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมซึ่งนําสนใจมาก และด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคนท้ังสอง ประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน จึง ไม่แ ปลกใจเลย ท่ีคนจีนยินดีต้อนรับคนไทยราวกับเป็นญาติ คนหนึ่ง ประเทศจีนเที่ยวได้ทุกท่ีทุกเพศทุกวัยทุกไลฟสไตล์ ลองมาสัม ผัส ประเทศจีน ดูสักครั้ง แล้วคุณจะประทับใจจนลืมความเป็นจีนใน ความด้ังเดิมไปเลย
 
 
Pages » 1 2 3 4
29-08-2017

หลายๆ คนคงได้ติดตามวาจาก Facebook หรือ Instragram แล้วได้เห็นวาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ แน...

01-06-2017

   เป็นอันว่ามีไฟลท์บินที่สุวรรณภูมิทีรัย เป็นอันว่าต้องเผื่อเวลาเยอะๆ เสียทุกที...

28-05-2017

เอาภาพบรรยากาศวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เอามาฝาก foto hotel หนึ่งในโรงแรมที่เหมาะแก่การพักร้อนเป็นที่สุด

...
16-03-2017

         หนึ่งในความฝันของใครหลายๆ คนคือการได้ล่องเรือยอร์ชลำหรู ออกไปผจญภัยบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่ชมวิวทิวทัศน์ของหมูเกาะน้อยใหญ่แห่งท้องทะเลอันดามัน